Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności    ZAMKNIJ
sin
  • co tydzień
  • 10 X 500 zł
  • pula nagród
  • 40 000 zł
  • W dniach 10.06.2019 r.- 4.08.2019 r. kup opakowanie parówek Jedynki.
  • Zrób zdjęcie paragonu i zarejestruj je na stronie konkursowej.
  • Wykonaj zadanie konkursowe.
  • Zachowaj paragon.
Weź udział
sin

REGULAMIN


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu pod nazwą „Jedynki promocja”, zwanego dalej Konkursem, jest Montovnia Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa, NIP: 527-27-08-164, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS 0000496224, zwana dalej Organizatorem.

2.    Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, grą w karty, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847). Niniejszy Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego.

3.    Konkurs przeprowadzany jest na zlecenie „Indykpol Brand” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7, 02-604 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572632, NIP 5213590399, REGON 142744673, kapitał zakładowy 62.005.000,00 zł (zwana dalej „Indykpol Brand”).


§2

CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

1.    Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 10 czerwca 2019 roku do dnia 6 września 2019 roku (jest to ostatni dzień rozpatrywania reklamacji).

2.    Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie: od dnia 10 czerwca 2019 r. do dnia 4 sierpnia 2019 r. do godz. 23:59:59.

3.    Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.

4.    Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k. c.”.

5.    Rywalizacja w Konkursie polega na dokończeniu zdania, o którym mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu.

6.    Zgłoszenie udziału w Konkursie przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.


§3

UCZESTNICY

1.    Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagród mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej Uczestnikami, które dokonają zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. (zwane dalej „Uczestnikami”).

2.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest Indykpol Brand. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu.

3.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz podwykonawcy Organizatora Konkursu, ani członkowie ich najbliższych rodzin (tj. wstępni, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy grupy kapitałowej Indykpol („Indykpol” S.A., „Indykpol Brand” sp. z o.o., LZD „Eldrob” S.A., „Ozkom” sp. z o.o.) ani członkowie ich najbliższych rodzin (tj. wstępni, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci).

4.    Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i przestrzegania zasad w nim zawartych.


§4

ZASADY KONKURSU

1.    W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien, w okresie od dnia 10 czerwca 2019 roku do dnia 4 sierpnia 2019 roku do godz. 23:59:59:

       a. dokonać zakupu co najmniej jednego dowolnego opakowania parówek spośród następujących: „Jedynki z Serem 200 g”, „Jedynki Samo Dobro 200 g”, „Jedynki Classic 200 (zwane dalej „Produktem Promocyjnym”) i zachować paragon;

        b. wejść na stronę: www.jedynkipromocja.pl, dokonać rejestracji w Konkursie poprzez uzupełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego, zapoznać się z treścią Regulaminu oraz rozwiązać zadanie konkursowe poprzez dokończenie zdania: „Parówki Jedynki są…”, wgrać czytelne zdjęcie/skan paragonu potwierdzającego ww. zakup i wcisnąć przycisk „potwierdź zgłoszenie”.

2.    Rozwiązanie zadania konkursowego nie może składać się z więcej niż 250 znaków (włącznie ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi).

3.    Zgłoszenie musi mieć datę i godzinę taką samą lub późniejszą niż data i godzina dokonania zakupu Produktów Promocyjnych na paragonie.

4.    W przypadku, gdy na paragonie nie widnieje wyraźnie wyszczególniona nazwa Produktu Promocyjnego, Uczestnik ma obowiązek uzyskać od pracownika sklepu, w którym kupił Produkt Promocyjny, jego podpis na odwrocie paragonu wraz z informacją o ilości nabytych Produktów Promocyjnych oraz pieczątką sklepu lub zachować opakowanie z widocznym kodem kreskowym Produktu Promocyjnego.

5.    Do dokonania jednego zgłoszenia konkursowego konieczne jest posiadanie jednego paragonu fiskalnego, świadczącego o zakupie co najmniej jednego Produktu Promocyjnego. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, pod warunkiem, że ilość zgłoszeń konkursowych odpowiada ilości posiadanych paragonów fiskalnych, świadczących o zakupie co najmniej jednego Produktu Promocyjnego. W przypadku dokonania zakupu Produktów Promocyjnych w liczbie większej niż jeden – zgodnie z pkt. 1a §4 – potwierdzonych na jednym paragonie, Uczestnik uprawniony jest do rejestracji jednego zgłoszenia konkursowego, zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia konkursowego uprawnia posiadanie jednego paragonu fiskalnego, świadczącego o zakupie co najmniej jednego Produktu Promocyjnego – zgodnie z pkt. 1a, b niniejszego paragrafu. Dla przykładu, jeśli Uczestnik zakupił jednorazowo trzy Produkty Promocyjne, to na podstawie jednego paragonu, który dokumentuje ten zakup może zgłosić się do Konkursu jeden raz.

6.    Za dowód zakupu Produktu promocyjnego Organizator uznaje wyłącznie paragon fiskalny. Nie można dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie na podstawie innego dowodu zakupu poza wskazanymi powyżej, np. faktury VAT wystawionej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (z numerem NIP), faktury VAT wystawionej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), potwierdzenia dokonania płatności kartą itp.

7.    Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z tego samego adresu e-mail i tego samego numeru telefonu. W ramach udziału w Konkursie z tego samego adresu e-mail i tego samego numeru telefonu nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako adres e-mail i numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się ten adres e-mail i numer telefonu, które Uczestnik podał, przesyłając swoje pierwsze zgłoszenie w Konkursie. Raz wykorzystany zestaw danych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu traktowany jest w Konkursie jako odrębny Uczestnik. Ponowne zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika, jednakże z podaniem innego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą do wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.

8.    Zgłoszona w ramach wykonania zadania konkursowego odpowiedź musi być wynikiem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika i nie może naruszać jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich i/lub nazw handlowych.

9.    W Konkursie nie będą uwzględniane:

        a. zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu;

        b. zgłoszenia i działania, co do których Organizator poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że prowadzą one lub mają na celu nieuprawnioną ingerencję w mechanizm Konkursu lub zgłoszenia i działania mające na celu przełamanie informatycznych zabezpieczeń Konkursu.


§5

NAGRODY I ICH PRZYZNAWANIE

1.    Do wydania w Konkursie przewidzianych zostało 80 nagród. Pojedynczą nagrodę stanowi kwota pieniężna w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych). Do każdej nagrody doliczona jest dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranych w konkursie w wysokości 56 zł. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu laureatowi, lecz zostanie potrącona przez Organizatora na poczet zapłaty podatku od nagrody.

2.    Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Kwota ta będzie powiększona o łączny podatek, tj. o 4 480 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złote).

3.    Konkurs podzielony jest na 8 tygodniowych etapów. Na każdy etap tygodniowy przewidziano do wydania po 10 nagród.

4. Wyboru laureatów dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa raz w każdym z konkursowych tygodni. Komisja konkursowa składa się z 3 osób wskazanych przez Organizatora Konkursu. Do zadań Komisji należy: rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności, zapewnienie zgodnego z Regulaminem uczestnictwa w Konkursie i przedłożenia pod ocenę Komisji wszystkich prawidłowych zgłoszeń, prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

5.    Komisja Konkursowa, podczas wybierania zwycięskich prac, będzie zwracała szczególną uwagę na następujące kryteria:

        a. oryginalność i unikatowość;

        b. pomysłowość i kreatywność;

        c. stylistykę i dobór słownictwa.

6.    Ze wszystkich nadesłanych i prawidłowo wykonanych zadań konkursowych Komisja Konkursowa wybierze łącznie 80 zgłoszeń – po 10 z każdego z etapów wskazanych w ust. 7 poniżej. Ponadto, zostanie stworzona lista 40 zgłoszeń rezerwowych (po 5 na każdy z ww. etapów), spośród których zostaną wyłonieni laureaci, według kryteriów stosowanych przy ocenie wykonania zadania konkursowego, w sytuacji, gdy laureat z listy podstawowej nie dokona potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie i nie prześle wymaganych informacji, o którym mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu, w tym zwłaszcza w § 6 ust. 1. 2.

7.    Wyboru zwycięskich zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa dokona co tydzień podczas posiedzenia Komisji:

        1.    tydzień Konkursu

        dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 10.06.2019 r. do 16.06.2019 r. do godziny 23:59:59         ogłoszenie wyników: 17.06.2019 r.

         2 tydzień Konkursu

        dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 17.06.2019 r. do 23.06.2019 r. do godziny 23:59:59         ogłoszenie wyników: 24.06.2019 r.

        3 tydzień Konkursu

        dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 24.06.2019 r. do 30.06.2019 r. do godziny 23:59:59         ogłoszenie wyników: 01.07.2019 r.

        4 tydzień Konkursu

        dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 01.07.2019 r. do 07.06.2019 r. do godziny 23:59:59         ogłoszenie wyników: 08.07.2019 r.

        5 tydzień Konkursu

        dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 08.07.2019 r. do 14.07.2019 r. do godziny 23:59:59         ogłoszenie wyników: 15.07.2019 r.

        6 tydzień Konkursu

        dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 15.07.2019 r. do 21.07.2019 r. do godziny 23:59:59         ogłoszenie wyników: 22.07.2019 r.

        7 tydzień Konkursu

        dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 22.07.2019 r. do 28.07.2019 r. do godziny 23:59:59         ogłoszenie wyników: 29.07.2019 r.

        8 tydzień Konkursu

        dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 29.07.2019 r. do 04.08.2019 r. do godziny 23:59:59         ogłoszenie wyników: 05.08.2019 r.

8.    Organizator Konkursu zastrzega, iż żaden z uczestników Konkursu nie ma prawa do cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.


§6

WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW

1.    Sposób weryfikacji laureatów będzie następujący:

       a.    w terminie 3 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji, laureat otrzyma od Organizatora informację o przyznaniu prawa do nagrody za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu podany przez laureata podczas rejestracji. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przesłana również na adres e-mail Uczestnika, który podał w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. Laureat w treści wiadomości SMS/e-mail zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu i poproszony o potwierdzenie, w terminie 3 dni roboczych od         otrzymania informacji o przyznaniu nagrody, uczestnictwa w Konkursie oraz przekazania swoich danych osobowych koniecznych do wydania nagrody (imię i nazwisko, numer rachunku bankowego), wyrażenia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także do przesłania zdjęcia/skanu odpowiedniego paragonu lub zdjęcia/skanu opakowania promocyjnego z widocznym kodem kreskowym za pomocą formularza dla laureatów (którego adres internetowy wysłany zostanie w wiadomości SMS/e-mail), w przypadku, gdyby pierwotnie przesłane zdjęcie/skan okazało się nieczytelne lub wątpliwe. Organizator zastrzega prawo zażądania oryginału paragonu/opakowania promocyjnego w razie wątpliwości co do jego autentyczności.

        b.    w przypadku, gdy laureat do nagrody nie spełni warunków określonych w pkt. a, wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody uczestnika będącego kolejnym na liście rezerwowej, przy czym prawo do danej nagrody może przejść tylko jeden raz na uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą wiadomości SMS w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od ostatecznego dnia, w którym powinien zostać doręczony formularz internetowy dla laureatów z uzupełnionymi danymi przez poprzednio weryfikowanego laureata.

2.    W przypadku, gdy w danym etapie Konkursu liczba zgłoszeń konkursowych będzie mniejsza niż liczba nagród przewidziana na ten tydzień, nagrody przechodzą na kolejny etap. Jeśli w ostatnim etapie Konkursu liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród przewidzianych na ostatni tydzień jego trwania, pozostałe nagrody nie zostaną przyznane i pozostaną do dyspozycji Organizatora. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne zgłoszenia (Odpowiedzi), które mogłyby zostać nagrodzone, nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników, który dokonał swojego zgłoszenia jako pierwszy. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego zgłoszenia przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

3.    Procedura weryfikacyjna zmierzająca do wydania nagród zakończy się najpóźniej w dniu 30.08.2019 roku.

4.    Każdy Uczestnik może najwyżej dwukrotnie zostać nagrodzony w ramach Konkursu.

5. Laureat traci prawo do nagrody, gdy:

        a.    nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu i/lub

        b.    odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody

        c.    po przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego zostanie stwierdzone, że naruszył postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów.

6.    Komisja do dnia 10.08.2019 r. sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora. Wyniki Konkursu dostępne będą również na stronie internetowej Konkursu www.jedynkipromocja.pl.


§7

NAGRODY I ICH PRZEKAZYWANIE

1.    Nagrody w Konkursie zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Laureata, w terminie do 3 dni roboczych od potwierdzenia uprawnień do otrzymania nagrody, jednak najpóźniej do dnia 16.08.2019 roku. Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.    Brak możliwości dostarczenia nagrody, zawiniony przez Uczestnika, powoduje przejście prawa do nagrody na kolejnego Uczestnika na liście.

3.    Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród.

4.    Laureat może zrzec się prawa do nagrody, nie może jednak przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

5.    Organizator Konkursu zastrzega, iż żaden z uczestników Konkursu nie ma prawa do zamiany otrzymanej nagrody na nagrodę innego rodzaju.


§8

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane Organizatorowi do dnia 30.08.2019 r. (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2.    Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora: Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

3.    Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 7 dni, liczonych od dnia jej doręczenia.

4.    Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5.    Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.


§9

PRAWA AUTORSKIE

1.    Uczestnik oświadcza, iż jego praca (odpowiedź) nie została i nie będzie zgłoszona w trakcie trwania Konkursu do innego konkursu.

2.    Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą pracy konkursowej (z zastrzeżeniem § 3 ust. 3), oraz że praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.

3.    W przypadku, jeżeli praca konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), zwanej dalej „pr. aut.”, Uczestnik oświadcza, iż jako twórcy, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z ust. 10 poniżej i przeniesienia praw, jeśli ma zastosowanie, zgodnie z ust. 10 poniżej, jak również, że praca konkursowa nie stanowi opracowania w rozumieniu ww. ustawy.

4.    Z chwilą wręczenia nagrody Laureat, bez dodatkowego wynagrodzenia, w zamian za przyznaną Nagrodę, przekazuje Organizatorowi (Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa) majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do przesłanego tekstu będącego rozwiązaniem zadania konkursowego („Utwór”), na niżej wymienionych polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:

       a.    zwielokrotniania technikami druku, audio-video, technikami cyfrowymi, reprodukcji, kopiowania, ublicznego odtwarzania i wystawiania, użytkowania w różnych formach reklamy i promocji;

       b.    eksploatacji i rozpowszechniania na wszystkich możliwych i znanych dla Utworu polach eksploatacji, w szczególności zwielokrotnienia technikami przemysłowymi, publicznego odtwarzania i wystawiania, żytkowania w różnych formach reklamy i promocji bądź stosowanie dzieła w dowolnym zakresie;

       c.    wykorzystania Utworu we wszelkich formach, wszelkich środkach i wszelkich warunkach działania lub używania, poprzez wszelkie procesy dla wszelkich mediów oraz przy pomocy dowolnego medium jakie  Organizator zechce wybrać, czy to obecnie czy też w przyszłości;

        d.    utrwalania na wszelkich znanych nośnikach;

        e.    zwielokrotniania za pomocą technik mechanicznych, magnetycznych, optycznych i cyfrowych, w tym w  szczególności z wykorzystaniem urządzeń: drukarskich, audio oraz audio-wideo, fotograficznych,informatycznych i innych;

       f.    wprowadzania do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie do i rozpowszechnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym w szczególności za pośrednictwem sieci Internet; rozpowszechnianie w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do Utworów w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

       g.    wykorzystania we wszelkich działaniach reklamowych i promocyjnych;

       h.    wystawiania;

        i.    wyświetlania;

        j.    publicznego odtworzenia oraz publicznej prezentacji.

5.    Uczestnik, przystępując do Konkursu, zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej odpowiedzi będącej rozwiązaniem zadania konkursowego. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami związanymi z tym tekstem, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.


§10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorami Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu i w zakresie niezbędnym do:

        a.     realizacji konkursu pn. „Jedynki promocja” („Konkurs”) jest zlecający przeprowadzenie Konkursu, tj. „Indykpol Brand” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7, 02-604 Warszawa. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych pisząc wiadomość e-mail na adres inspektorochronydanych@indykpol.pl lub listownie na adres: „Indykpol Brand” Sp. z o.o., ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa.

        b.    realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród (rozliczenie podatku dochodowego) oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji jest Organizator Konkursu, tj. – Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z Montovnia Sp. z o. o., napisz e-mail na adres: jedynkipromocja@montovnia.com lub prześlij list na adres „Montovnia Sp. z o.o.”, 
ul. Malborska 3/268, 03-286 Warszawa z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.

2.    Informujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) .

Podstawą prawną dla przetwarzania Twoich danych przez Indykpol Brand Sp. z o.o. jest:

        a.    art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja Konkursu, a w tym przesyłanie informacji i powiadomień związanych wyłącznie z organizowanym Konkursem na podany 
w formularzu adres poczty elektronicznej, jak również obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych przez Organizatora jest:

        a.    art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z ustaw rachunkowych, podatkowych oraz przyjęcie oraz rozpatrzenie reklamacji;

        b.    art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami;

        c.    art. 6 ust. 1 lit. a RODO - podane przez Ciebie dodatkowe dane w celu odbioru nagrody Organizator będzie przetwarzał na podstawie Twojej zgody.

3.    Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Organizator Konkursu jako podmiot, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs (podwykonawcy), np. dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

4.    Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. I tak odpowiednio:

        a.    przeprowadzenie Konkursu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie (okres ten może wynieść 6 lat od chwili powstania roszczeń + okres do końca roku, w którym mija ww. 6 lat), a w przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę okres przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;

        b.    przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. wynikających z ustaw podatkowych).

5.    Na podstawie RODO przysługuje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

        a.    prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w tym do otrzymania kopii danych; 

        b.    prawo do poprawiania danych;

        c.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

        d.    prawo do żądania usunięcia danych;

        e.    prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, na warunkach wskazanych w art. 18         RODO. 

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt:

        •    w przypadku „Indykpol Brand” Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres  InspektorOchronyDanych@indykpol.pl;

        •    w przypadku Montovnia Sp. z o.o.– poprzez e-mail na adres: iod@montovnia.com lub poprzez list na adres list na adres „Montovnia Sp. z o.o. ”, ul. Malborska 3/268, 03-286 Warszawa z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.

6.    Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się domagasz.

7.    Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt z administratorem:

        •    w przypadku „Indykpol Brand” Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres InspektorOchronyDanych@indykpol.pl;

        •    w przypadku Montovnia Sp. z o.o.– poprzez e-mail na adres: jedynkipromocja@montovnia.com lub poprzez list na adres list na adres „Montovnia Sp. z o.o. ”, ul. Malborska 3/268, 03-286 Warszawa z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.

10.    Dla Konkursu prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.jedynkipromocja.pl. Zasady ochrony Twoich danych związane z korzystaniem z tej strony podane są w odrębnej zakładce „Polityka prywatności”. 

11.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.


§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.

2.    Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie www.jedynkipromocja.pl oraz w siedzibie Organizatora.

3.    W sytuacji powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do tego czy dany Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie lub czy bierze udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem, w tym zwłaszcza co do tożsamości Uczestnika lub autentyczności przedstawionych przez niego dowodów zakupu Produktów promocyjnych (np. co do tego czy dokumentują one rzeczywiste zakupy i czy nie zostały wystawione bezpodstawnie), Organizator w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, może zwrócić się na piśmie do Uczestnika o przesłanie, w terminie nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, oryginałów:

        a.    dowodów zakupu Produktów promocyjnych zgłoszonych w Konkursie, jak również dowodów dokonania płatności za te zakupu, np. wyciągów z konta bankowego i potwierdzeń płatności kartą,

        b.    czytelnej kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika,

        c.    dodatkowego podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika oświadczenia, że Uczestnik spełnia wszystkie wymagania udziału w Konkursie i nie naruszył żadnego ze wskazanych w piśmie Organizatora postanowień Regulaminu,

        d.    pisemnego i opieczętowanego oświadczenia sklepu/-ów, który/-e wystawił/-y dowody zakupu Produktów promocyjnych zgłoszonych w Konkursie, że dowody te są autentyczne, tzn. stwierdzają rzeczywiście dokonane zakupy Produktów promocyjnych.

4.    Jeśli na wezwanie Organizatora Uczestnik nie przedstawi odpowiednich dokumentów zgodnie z powyższymi zasadami, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu oraz do niewydania mu nagrody.

5.    W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

        a.    biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych;

        b.    prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

        c.    prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

6.    Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy




POLITYKA PRYWATNOŚCI


1.    Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu pod nazwą „Jedynki promocja” dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu oraz dla celów rozliczeń podatkowych jest Indykpol Brand Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-604), przy ulicy Olkuskiej 7.

2.    Montovnia Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-286), przy ul. Malborskiej 3/268 przetwarza dane osobowe dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu, w tym prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagród, na podstawie Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej z Indykpol Brand Spółka z o.o.

3.    Dane osobowe przetwarzane są̨ na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) (prawnie uzasadniony interes) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (znane jako RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1), zaś w zakresie udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) (obowiązek prawny) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo:

        a.    dostępu do podanych danych osobowych;

        b.    żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w stosownych przypadkach;

        c.    żądania przenoszenia podanych danych osobowych, względem danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

        d.    ograniczenia bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres e-mail iod@montovnia.com.

5.    Niezależnie od powyższego, Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu dla celów związanych z obroną przed roszczeniami oraz dla celów udokumentowania wyników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest Montovnia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-286), przy ul. Malborskiej 3/268.

6.    Montovnia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-286), przy ul. Malborskiej 3/268, jako Administrator, przetwarza dane osobowe w zakresie obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) (prawnie uzasadniony interes) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zaś w zakresie udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) (obowiązek prawny) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

7.    Uczestnikowi przysługuje prawo:

        a.    dostępu do podanych danych osobowych;

        b.    żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w stosownych przypadkach;

        c.    żądania przenoszenia podanych danych osobowych, względem danych przetwarzanych w stosownym przypadku;

        d.    ograniczenia bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres e-mail iod@montovnia.com. Pod tym samym adresem Uczestnik może skontaktować się̨ z Inspektorem Ochrony Danych w Montovnia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-286), przy ul. Malborskiej 3/268.

8.    Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza jego prawa.

9.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i dla jego rozstrzygnięcia, a także do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

10.    Dane osobowe Uczestników będą̨ przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, to jest okres 6 lat. Dane Zwycięzców Konkursu będą̨ przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Konkurs zakończył się, w celu udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11.    Dane osobowe Uczestnika mogą̨ być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją Konkursu, wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, to jest: firmie hostingowej, dostawcy systemu do wysyłki wiadomości sms, w ramach obsługi wysyłki nagród firmie kurierskiej lub operatorom pocztowym oraz dodatkowo doradcom prawnym i księgowym.

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.


§ 1 DEFINICJE

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.jedynkipromocja.pl


Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora


Administrator - firma „Indykpol Brand” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-604), przy ulicy Olkuskiej 7, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5213590399, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika


Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.


Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu


Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika


§ 2 RODZAJE COOKIES

Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu


Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych


Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.


Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.


§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.


Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników


Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.


§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.


§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:


Google Analytics



§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies


Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.


Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.


§ 7 WYMAGANIA SERWISU

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.


Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.


§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.


Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Pobierz PDF
Copyright © by 2019